திருக்குறள்Thirukkural
இறந்தமைந்த சார்புடையர் ஆயினும் உய்யார்
சிறந்தமைந்த சீரார் செறின்.
Though all-surpassing wealth of aid the boast,
If men in glorious virtue great are wrath, they’re lost.