திருக்குறள்Thirukkural
தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து
மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது.
All living creatures on this earth feel prouder
when their children are smarter than themselves.